TEMNO

Obsah

V Orlických horách na panství Skalce u Dobrušky žil myslivec Machovec s dětmi Tomášem a Helenkou. Byl tajným vyznavačem českobratrské víry, v níž vychovával i své děti. S okolními tajnými bratry se scházel k pobožnostem v lesích nebo na osamělých místech.

Ačkoliv Machovcovi svou víru pečlivě tajili a chodili do katolického kostela, přece neušli podezření správce Skalky Čermáka. Čermák slídil po každém Machovcově kroku i jeho dětech.
Konečně se správce Čermák dočkal. Do Dobrušky náhle přijeli jezuité, aby vymýtili zbytky kacířů a utvrdili ostatní v katolické víře. V jejich čele byl pověstný kněz Koniáš, který při svých kázáních strašil hrůzami pekel. Na jeho kázání musel jít i Machovec a tehdy se pevně rozhodl, že už nebude svou víru skrývat, ale že prchne do ciziny a v příhodný čas se vrátí pro děti. Za několik dní provedl svůj úmysl, aniž by komukoliv něco řekl.
Mezitím přivedl správce jezuity do myslivny, ve které našli zakázané knihy. Ty byly spáleny na hranici.
Machovec se šťastně dostal do ciziny, ale s jeho dětmi jako kacířskými bylo tvrdě zacházeno. Odvezli je ze Skalky do Prahy na převýchovu. Dostali se do poddanství bohatého sládka Březiny. Oba byli od sebe odloučeni. Tomáš se stal hlídačem na Březinových vinicích, Helenka pomáhala v domě. Tomáš záhy objevil tajné české bratry, se kterými se rychle spřátelil. Čekal, až nadejde vhodná příležitost a dorazí posel od otce, aby mohl odejít s Helenkou za ním.
Zato Helenka se změnila. Začala pochybovat o své víře – neustálé hanobení kacířů, nádhera katolických obřadů, láska ke katolíku Jiřímu Březinovi i láskyplné chování celé Březinovy rodiny nezůstaly bez vlivu na mladou duši. Polekala se tedy, když přišel posel od otce, aby obě děti prchly za otcem. Helenka zůstala v Praze, zatímco Tomáš utekl.
Tomáš mířil s průvodem k hranicím. Na cestě našli přístřeší u bratra Svobody, myslivce na jičínském panství, který již dříve musel odpřísahnout, že se zříká své víry. Kacířská kniha, kterou tu však uprchlíci zapomněli, Svobodu prozradila a byla příčinou jeho mučení a smrti.
Když se Tomáš sešel v cizině s otcem, otec se rozhodl, že zajde pro Helenku do Prahy. Našel ji však zničenou a sklíčenou. Když se prozradilo, že ona, kacířská dívka, si pomyslila na syna bohatého měšťana, vyhnali ji z domu Březinových. Za trest měla být odvezena do poddanství na Skalku.
Se zklamaným srdcem odchází s otcem do ciziny, zatímco její láska, Jiří Březina, také zklamaný nenaplněnou láskou, se stává knězem a v bílém rouchu se účastní slavnosti svatořečení Jana Nepomuckého...