Revue

  

Revue měsíce února 2020

Dr.V.Minařík

Hronov je město Jirásků

(?)

Jiráskův rodný Hronov je místem, které je spjato jak se slavným spisovatelem, tak i s jeho rozsáhlou rodinou - ostatně o tom svědčí dobový článek.

Hronov je město Jirásků. Aloise Jiráska zná každý. Ale kromě spisovatele, který dal svému městu jméno, je tu ještě mnoho Jirásků. Dokonce tolik, že jim ti ostatní přidávali různá přízviska, podle kterých je poznávali.

Otec Aloise Jiráska se jmenoval Podkostelní Jirásek. Pak tu byl Hamburák, Dlouhý, Hospodář, Řemenář, Celestýn.

Jednomu říkali Itrnička, jinému Dvorský, Punčochář, Šňupák a Kůtě. Dokonce také Bulíček a Neřád, jak je zaznamenal ing.Freiwald v almanachu Jiráskova Hronova. Sotva si už dovedeme vysvětlit, proč se některý Jirásek jmenoval Mitchen nebo Zumacha, jiný Fefrlandský a jiní zase Sejtko, Šulifár.

Aspoň o jednom se však dovídáme, jak dostal své přízvisko. Byl to tkadlec Jirásek, který si koupil v dražbě klobouk. Ten klobouk byl po učiteli a tak tkalci Jiráskovi do smrti jinak neřekli než Tonda Učitel.

Při jednom sčítání lidu bylo v Hronově napočteno devět procent Jirásků. Dnes ovšem Jiráskové nemají takový podíl v obyvatelstvu, ale je jich hodně, asi stopadesát až dvěstě rodin.

Také starosta města se jmenuje Jirásek. A jdete-li přes most a jdete s otevřenýma očima, všimnete si nápisu v kameni, že most stavěl Dr.inž.Fr.Jirásek; ten sice není z Hronova, ale co naplat, je také Jirásek.

I v muzeu se setkáte s Jirásky. Je samozřejmé, že především s Aloise Jiráskem. Ale jinde, kde jste to docela nečekali, najdete ozdobnou koženou přezku, jakou nosili formani, a na ní pěkně vyznačené jméno majitele: Anton Irasek.

Ti všichni Jiráskové tu udělali kus své práce. Ale stačil jeden z nich, aby proslavil své rodné Padolí, jak nazval Hronov v kronice "U nás" Alois Jirásek.

A také pro toho tu měli přízvisko: pan rada. Dnes ovšem jinak: Mistr.

A už se nemusí víc říkat. V Hronově, řeknete-li Mistr, nemůžete vyvolat nedorozumění; tady se tím může myslit jenom Alois Jirásek.

Jiráskovo dílo ovládá Hronov víc, než dílo kteréhokoliv jiného spisovatele jeho rodné město. Na domech, které byly vystavěny na místě starých domů, známých z kroniky "U nás", jsou tabulky, které to příchozímu oznamují. Také na plotě pod farou je označení "Stará škola". Tak je označeno, kde byl prouzovský domek, z něhož pocházela Jiráskova matka, rozená Prouzová, tak jsou označena i jiná místa. A přece se před lety stala příhoda, která vyhlíží docela anekdoticky.

Turista, který navštívil město, se chtěl podívat, kde je domek hodináře, ochotníka i hudebníka Antonína Knahla, o němž Jirásek psal jako o Antonínu Kalinovi. Zeptal se tedy hostinského (není již v Hronově, aby nebylo nedorozumění), kde je tady domek hodináře Knahla. Hostinský, který si hleděl asi víc pípy než Jiráska, mu dobromyslně řekl:

"Jó, hodináře Knahla? Tadyk v ulici je ňáký hodinář, ale jmenuje-li se Knahl, to zrouna nevím."

A nedovedl pochopit, proč se host mračil.

Hronov je město, o němž jeho vlastní obyvatelé dobře nevědí, kde začíná a kde končí.

Tvoří totiž spolu s okolními obcemi Žabokrky, Poříčem a Zbečníkem jedinou obydlenou oblast, která má celkem asi 11.000 obyvatel. Z toho Hronov má 4.400 obyvatel. Mezi Hronovem a těmito přilehlými obcemi však nejsou zřetelné hranice, natož aby tu byla volná prostranství, podle nichž by se poznalo, kde jedna obec končí a druhá začíná.

Hronov je takové divné městečko, že jdete od domu k domu, prohlížíte si výklady, pozorujete lidi, ale nevíte, že už pěknou chvíli nejste v Hronově, ale v některé přilehlé obci; tak dokonale ty obce přilehly.

 

Revue měsíce ledna 2020

Josef Mikuláštík

Jak vznikl Jiráskův F.L.Věk

(1930?)

Přestože nebyl Alois Jirásek ve své podstatě příliš společenský typ, měl mnoho známých a přátel, a to napříč všemi vrstvami obyvatel. Zajímavé jsou vzpomínky duchovních, ať katolických či protestantských, na Aloise Jiráska - tak jako tato vzpomínka, otištěná v časopise Jednota bratrská.

Hned prvního roku, když jsem přišel jako mladý vikář do Potštejna, měl jsem příležitost seznámit se s Aloisem Jiráskem, který byl tenkrát profesorem na gymnasiu v Litomyšli.

Docházel jsem tam, abych navštívil občas tamní členy, kteří se s některými katolickými přáteli shromažďovali u bratra Janke. Bratr Janke byl chudý obuvník, zato velmi živý a horlivý bratr, o němž lze říci, že byl solí a světlem svému okolí. Vidím ho dosud, jak tvář jeho zazářila, když vypravoval o tom, jak veliké věci Pán s ním učinil. 

Z profesorů zajímali se o něho zvláště Jirásek a Appelt. V rodině prof.Appelta seznámil jsem se poprvé s Jiráskem a poznal v něm hned našeho dobrého přítele. Po roce byl jsem povolán z Potštejna do Ústí nad Orlicí, abych převzal správu filiálního sboru ústecko-lanškrounského.

Práce v Ústí nad Orlicí nebyla lehká, mnohé překážky stavěly se nám tu v cestu, nemluvě ani o zlehčování našeho díla, nadávkách a posměchu, jež nám bylo snášeti.

V katolickém kostele téměř každé neděle se proti nám kázalo, byloť Ústí snad nejklerikálnější město českého východu. Než Pán byl s námi a nedal nám přijíti k zahanbení. Práce se slibně vyvíjela a ze 16 členů bylo jich po letech 90, kteří k ústecké skupině náleželi.

Do Ústí dojížděl k letnímu pobytu první redaktor "Zlaté Prahy", prof. F.Schulz s rodinou. Když tam přijel poprvé, ptal se také, kde je bratrská modlitebna. Nebylo to tak snadné na nás se doptat.

Jakýsi muž na náměstí se na něho utrhl a pravil, že neví. Nato prof.Schulz rozhorleně:

"A to jste Čech, když to nevíte? O takové věci má vědět každý člověk!"

Toho se milý občan nenadál a pak teprve Schulzovi pověděl, že tam v té a té ulici je jakási modlitebna, a že těm lidem, kteří tam chodí, říkají "hoprťáci", přezdívkou to, jež se po dlouhá léta udržela.

Rodina Schulzova byla ve velmi přátelském poměru k Jiráskovi.

Jednou poctili mne oba návštěvou. Měli jsme právě malou konferenci, ke které přijeli bratři E.Schmidt z Potštejna, br.Bernhard z Dubé a tuším také br.Hartwig z Čermné. Všichni se těšili, že se mohou s oběma pány seznámit, zvláště pak s Jiráskem.

Nevím už, o čem se hovořilo, jen to jsem si zapamatoval, že najednou obrátil se br.Bernhard k Jiráskovi a pravil:

"To by bylo něco pro vás, pane profesore!"

A začal mu vypravovat o jakémsi Hekovi z Dobrušky, který se po delší dobu zdržoval v našich sborech v Nízkém a Ochranově a posléze v Kyšperku.

Jirásek poslouchal s velkým zájmem a když br.Bernhard dopověděl, řekl, že by byl velmi povděčen, kdyby mu pánové opatřili nějaká bližší data. Podařilo se to, nemýlím-li se, hlavně bratru Schmidtovi.

Také Jirásek sám začal hned sbírati materiál, z něhož pak povstalo velkolepé dílo - "F.L.Věk".

 

Revue měsíce prosince 2019

František Páta

Za paní Marií Jiráskovou

(1927)

Svou ženu Marii, rozenou Podhajskou, potkal Jirásek v Litomyšli - zde se i 12.8.1879 vzali. Spolu žili až do Mariiny smrti v roce 1927. Marie byla Jiráskovi věrnou a oddanou manželkou, její smrt Jiráska hluboce zasáhla. Je velkým štěstím, že se dochovalo několik krásných vzpomínek na oba životní partnery - zde na jejich seznámení a svatbu.

V "Klubu přátel a rodáků Litomyšle v Praze" vypravoval pan Jan Vondra, papírník ze Skořepky, své vzpomínky na Litomyšl před 50 lety, na tehdejší události a význačné osoby. Všichni, o nichž vypravoval, odebrali se již na věčnost, zanechávajíce po sobě jen vzpomínku.

Nakonec zmínil se i o mistru Jiráskovi, tehdy mladém suplentu gymnasijním, na něhož si nejedna litomyšlská panenka myslila. Ale Jirásek již volil. Píše sám o tom v "Pamětech":

"Odehrály se," abych užil slov Šmilovského, "v srdci i ony dějiny, z kterých se proudí největší slasti i strasti."

"Utěšený zjev mladičké, sličné dívčiny okouzlil mysl, jímal srdce. Nastaly tiché převraty, pak chvíle rozhodnutí. Přišla na starém Karlově o studentském plesu v lednu toho roku 1878. Pak jsem začal vynechávat besedy u dobré, staré paní Wildrové."

A o tom vypravuje pan Vondra, neboť jako malý chlapec býval "poslíčkem lásky".

Narodil se totiž v domě č.59, na náměstí u Kalesů. V domě tom bydlil pan Podhajský s chotí, se synem a dcerou Marií.

"A do té dcery se zamiloval náš profesor a přicházíval vždy zadem přes Vale u řeky Loučné. Vždy se nás tázával: Viděli jste slečnu? A my hned jsme běželi jako vítr, abychom slečnu o tom uvědomili."

I svatbu jeho pamatuje. Ta byla v srpnu 1879.

Sám vlastenecký děkan A.Šanta - páter Antonín z "Filosofské historie" - oddával mladý párek. A o té svatbě a předcházejících ohláškách vypravuje přítel Jiráskův, ředitel pedagogia Josef Šimek ve svých pamětech (vyjdou letos nákladem "Českého čtenáře"), kterak je oslavili. Jako akademik i jako suplent chodil rád na kruchtu děkanského kostela, aby si o velké zahrál. Horlivými členy hudebního sboru kostelního byli i profesoři Novák a Kvítek. Zato hudebníci měli je rádi a s ochotou vyplnili, oč je požádali.

Když byly r.1879 ohlášky, "spuntoval" Šimek tzv. intrády, právě tehdy v Litomyšli zavedené.

Když tedy po třetí páter po kázání ohlásil:

"Ve stav manželský vstoupiti míní Alois Jirásek, svobodný profesor a Marie Podhajská, svobodná",

spustili ohromné intrády, jakých kostel dlouho neslyšel. Profesor Kvítek a hudebník Míček troubili na klarinu, Šimek bubnoval na tympány. Páter musil dlouho čekati, než mohl dále pokračovati, zatímco přítomní věřící byli u vytržení, o kterou osobnost tu běží.

Jirásek a jeho snoubenka se "slavnostním hlasatelům" čestně revanšovali.

V den svatby nečekaně se objevil v bytě Šimkově nynější lékař na Král.Vinohradech Dr.A.Kurz a odvezl jej a kolegu Kvítka k hostině svatební, kde se veselili s ostatními ze štěstí dvou mladých lidí. Profesor Kvítek, rodák táborský, zazpíval dvě jihočeské písně. Jedna byla "Jaké je to hezké, dva kováři v městě, dva kováři na rynku; jeden může kovat, druhý zas milovat kovářovu Nanynku", druhá byla "Kdybych věděl, má panenko, že má budeš, dal bych tobě cestu dláždit, kudy půjdeš; cestu dláždit dlaždičkama, kudy půjdeš má panenko, s družičkama."

Byla to pro Jiráska, jak sám v pamětech píše, důležitá událost - sama sebou prostá, v životě jednotlivců však památná.

"Ta ona stránka mých prací jest ohlasem těch dob, v té oné scéně světlá stopa milé dívky, roztomilé, mladé ženy oddané..."

A po 48 let tiše, nehlučně provázela svého chotě, nevystupujíc na veřejnost z kruhu rodinného, věnujíc se cele dětem a svému muži, jsouc mu oporou, když na něho doléhala práce ať školská, ať literární, jsouc ošetřovatelkou pečlivou, když nemoc některého z miláčků jejích postihla. Vděčně ji Jirásek vzpomíná ve II.díle svých "Pamětí", věnovaných ne bez úmyslu "Své ženě a svým dětem".

Postavil jí tu, širší veřejnosti jinak takřka neznámé, nejlepší pomník. Budiž jí země lehká!

  

Revue měsíce listopadu 2019

Prof. Ladislav Syllaba

O Jiráskově nemoci

(1930)

Známý český lékař prof. Ladislav Syllaba (1868-1930) byl za svého života významnou osobností nejen v odborných, lékařských kruzích. Angažoval se i politicky, podílel se na vzniku a utváření nové republiky. Byl také lékařem prezidenta Masaryka. Ale nejen jeho - staral se i o Aloise Jiráska. Zemřel ve stejném roce jako Jirásek - na rozšířený plicní zánět. Poslední rozloučení s ním se konalo v Panteonu Národního muzea, což svědčí o mimořádné úctě, kterou k němu národ cítil. Po Jiráskově smrti dne 12.3.1930 poskytl médiím podrobnou zprávu o jeho zdravotních problémech a smrti.

Mistr Jirásek začal trpěti obtížemi od zvětšení prostaty již před nějakými osmi - deseti lety. Časem se obtíže zvětšily, objevil se zánět měchýře a v létě 1925 se vyvinul obraz akutní urosepse. Bylo řešiti otázku operace. Mistr konsilium chirurgů připustil, ale ještě před konsiliem operaci energicky odmítl. Profesor Kukula, přihlížeje ku věku Mistrovu - bylo mu tehdy 74 let - na ni nenaléhal. Učinilo se příslušné trvalé opatření, při němž se zánět měchýře zmenšil, příznaky akutní urosepse vymizely a Mistrovi se dařilo subjektivně poměrně dobře.

Svůj stav snášel s heroismem, jejž nebožtík Thomayer, věrný a nejbližší přítel Jiráskův přes 50 let, vždycky s úctou obdivoval.

Těžkou ranou bylo pro Mistra úmrtí jeho vzácné choti a neméně vzácné opatrovatelky před třemi roky, ale Mistr se i přes ně při vší své velké bolesti přenesl s hrdinnou rovnováhou. Přes léto v Hronově vždycky okřál.

Letos se však vrátil méně zotavený než jindy. Byl zřejmě sešlý, ubývalo mu sil, jeho obvyklé procházky na nábřeží se synem stávaly se kratšími a kratšími. Při poslední mu nohy vypověděly službu. Přestalo mu chutnat kouřit, později i jíst; celková sešlost s anemií, s edémy bérců a s nechutí k jídlu svědčily při zhoršeném zápalu měchýře o vleklé urosepsi.

Mistr začal polehávati, poslední dny lůžka vůbec neopouštěl. Přesto byl duševně kupodivu pohromadě. V den narozenin prezidentových se zajímal ještě o jednotlivosti dne. Při úterní lékařské návštěvě poznal lékaře, rád od něho slyšel, že se zase uzdraví, poděkoval se stiskem ruky za návštěvu.

Jak byl velký v životě, tak byl velký i v nemoci!

 

Revue měsíce října 2019

J.Puchmayer

Co s námi mluvil Alois Jirásek

(1918)

Alois Jirásek poskytl ve svém životě jen pár rozhovorů - o to jsou vzácnější a zajímavější. Přece jen doba klasických interview, na jaká jsme dnes zvyklí, zdaleka ještě nezačala... Tento rozhovor vyšel dne 13.4.1918 v periodiku "Večer".

Těsně před velkou manifestací v Praze, na níž náš velký spisovatel románů historických bude bráti záslužně podíl tak význačný, navštívil jsem Mistra Jiráska, abych pro list náš přinesl několik jeho slov a zvěděl pro čtenáře naše, jichž všech jest zajisté autor husitských románů, "Filosofské historie" a "F.L.Věka" miláčkem, nového něco o tom, co tají jeho pracovna.

Mistr Alois Jirásek, jenž vyšel mi vlídně a se skromností, veliké muže vyznačující, vstříc a s úsměvem vyslechl naše přání.

"Bohužel, na tuto vaši otázku, na čem pracuji, nemohu vám sděliti takřka ničeho. Chraniž Bůh, že bych chtěl se tajiti. Ale nám vlastně nyní nic na práci."

"Zcela nic, mistře?"

"Nu - zabývám se teď jen "Husitským králem" - jsou tu některé potíže, musil jsem k němu také houževnatě sbírati a studovati prameny. Nevyčerpává to všechen můj čas, nikoliv. Ale věřte, co mi schází - je nálada, klid k práci potřebný. Je těžká, vážná doba, plná rozrušení a rozčilení pro českého člověka. V těch chvílích pohnutých je těžko psát tak, jak jsem si zvykl. Ulpěl jsem tedy na "Husitském králi", a nepíši pro okamžik nic víc."

Alois Jirásek dodal jako mimochodem:

"Ovšem, uznáte - je zde také věk můj - stáří. Není, jak bývalo."

Ale pak kvapně:

"Než, to by přece nevadilo - psal bych přece rád a pilně - proč vskutku nemohu, řekl jsem již."

"Aspoň literární plány..."

"Ó, také těch dnes není. Snad později."

"Také pro divadlo nepíšete nic?"

"Nikoliv. Zatím nic. Vždyť práce na divadelní hře vyžaduje ještě větší soustředěnosti, než psáti povídky a romány. Ovšem, v rámci slavnostního cyklu květnového, jak v divadle říkají, mají býti provedeny mé hry "Jan Hus", "Jan Žižka" i s poslední, nedávnou ještě, "Roháčem z Dubé". Ten je nyní censurou propuštěn - nikoliv bez škrtů."

Rozhovořili jsme se potom o pražské censuře, na niž si Jirásek trpce stěžoval. 

"Roháče mi tady v Praze seškrtali původně tak, že nebyl by mohl býti vůbec dáván."

"Lid náš těší se tedy zatím jen z dosavadních vašich zlatých knih. Těší vás jistě, mistře, všechna ta láska a příchylnost, již k vám osvědčuje?"

"Ano - jsem rád, jsem šťasten, že práce moje došla porozumění a ocenění," odvětil Jirásek zřejmě pohnut. Ale okamžitě zadívá se na mne a praví žertovně:

"Ale - vy umíte zpovídat! Jsem jako ve zpovědnici."

Tím, jako by mne z čehosi usvědčil, přetrhl mi interviewskou nit. Nechtěl jsem už klásti otázek. Mistr hovořil se mnou chvíli ještě - také o rozšířenosti našeho deníku, na způsob jeho vedení a vydávání se horlivě vyptávaje a dokládaje, že s tímto deníkem lidovým setkává se všude, i za svého letního pobytu. Ocenil přímo výhody jeho zhuštěnosti a pohotovosti novinářské pro tisíce čtenářů.

Rozloučil jsem se s mistrem, jehož prosté vystupování zanechává nezapomenutelný dojem, několika slovy o sobotní manifestaci, na niž se Alois Jirásek velice těšil.

 

Revue měsíce září 2019

J.Šolina

Alois Jirásek ve svém rodišti

(1928)

Zajímavou vzpomínku na poslední roky života Aloise Jiráska zanechal jeden z jeho hronovských sousedů - je bezprostřední a srdečná.

V klínu krásné přírody, kde mezi kopci a stráněmi se vine Metuje, kde lesy dýší zdravou vůní, žije vždy přes léto v úhledné vilce za městem náš vítaný host, milovaný Alois Jirásek.

Kol vilky dokola je zahrada pečlivě pěstěná, kde v létě kvete na sta květinek, zvláště růží, jichž je Mistr nadšený přítel. Zahrádka jest mu radostí; rád se prochází po klikatých stezičkách, shýbá se nad záhonkem, aby se pokochal jeho krásou. Neutrhne zbytečně, těší se, jak všechno kvete a vzrůstá. V zahrádce dlí po celé odpoledne, pohoví si na lavičce v besídce ve stínu stromů. 

Vzpomíná tu sám, v klidu a o samotě, a ty dvě věci, klid a samota, jsou mu nejmilejší, jak se nám vyjádřil.

Vzpomíná zadumán na svou životní dráhu, kdy mu bylo kráčeti přes trní a hloží a bojovati proti předsudkům, vzpomíná, co bylo na té dráze práce, v níž nepoznal nikdy odpočinku. Nikdo by netušil, že bílý kmet, sehnutý nad stolkem v besídce, jest velký český spisovatel.

Do Hronova přicházívá kolem 15.května a odchází, když severák a deště strhávají listí stromů a zbavují přírodu půvabu. Přes zimu pobývá v Praze, která vždy působila na něho mocným dojmem.

Ani teď, kdy jeho ruce se chvějí stářím a hlava zbělela, nezná klidu; stále pracuje, píše, čte o životě ve státě, jehož on byl jedním z budovatelů. Každý si tu váží stařičkého Mistra, který popsal věrně život zdejšího lidu v minulosti a zvěčnil každý koutek rodného městečka, zvláště v poutavých románech "U nás" a v knize vzpomínek "Z mých pamětí". Tam je věrně vylíčeno staré Padolí s dřevěnými doškovými chaloupkami na začátku 19.století, celý život v něm, bída a útisk poddaného lidu a m.j. Pozornému čtenáři se chvílemi zdá, že prožívá osudy osob románu, že prociťuje hrůzy a útrapy válečných let, které tak často navštěvovaly kraj a lid při bráně zemské.

Sám jako by srostl se vším, co tu kdy vyrostlo a co se tu pracně budovalo. Jako hoch býval hostem divadelních zkoušek, konaných v domku hodináře Kaliny - Knahla a radoval se z úspěchu "Berúnských koláčů". A cítíme, jak jemu i všem je drahý hronovský kostelíček na vršku, připomínaný od polovice 14.století, se zvonicí a hřbitůvek u kostela, hronovská tvrz Dvůr nad Metují, a co tu ještě zbylo ze starého městečka.

Dnešní průmyslové město není již idyla venkovského prostého života, ta, o které dle "Pamětí" vykládá starý dědouš - poslední z "Dvorských Jirásků" - že za jeho mladosti "tadyk v Hronově jedna cihla neležala - a byly samý chalupy a takový barabizny pětadvacet až třicet šárů lomenice ukrutný, všecko samý dřevo, samá sláma."

Za drahná léta od té doby mnoho se tu změnilo - i rodný domek Jiráskův při polické silnici se přihrbil.

Okénko, u něhož maličký Alois prodával v neděli po hrubé housky, zapadlo pod zvýšenou cestu. Vyrostly ulice nových domů, a upadal ráz starého Padolí za oběť rozvoji města nového. V rozsáhlých továrnách, v nichž je zaměstnána valná většina obyvatelstva z Hronova i z okolí, hučí tisíce vřeten a mechanických stavů. Jen okolní příroda zůstala nezměněna a krásná a rozvíjí se jako před staletími v plné kráse.

Jiráskova vilka, vzdálena toho ruchu tady pod lesem, jako by patřila starému Hronovu-Padolí. Hřeje-li slunečko, vyjde Mistr, aby se pokochal krásou přírody, usedne na lavičku ve vlastním koutku lesa, nebo dlí v besídce.

A tu lidé, kteří jdou podle cestou k Homůlce, a zahlédnou Mistra na zahrádce, ztiší hovor i chůzi. Turisté, kteří přišli po stopách Jiráskova díla do našeho kraje, touží jej spatřiti alespoň na několik vteřin u okna nebo v zahrádce. Čekají hodinu na cestě a zpovzdálí hledí k vilce. Přijde-li jich větší oddíl, vyčkávají, až se Mistr v pracovním bílém plášti objeví u stolu.

Dokud byl Mistr ještě čilý a svěží, přicházel rád ven, pohovořil s turisty, vyptal se vůdce, odkud jdou, co prošli a kam mají namířeno, jak se jim líbí u nás v Padolí. Zvláště jim doporučoval prohlídku Ostaše, Hvězdy, Skal, Babiččina údolí, Boru, Dobrošova a Orlických hor, podepsal rád i několik knih a fotografií neodbytným ctitelům a prodlel s nimi v hovoru několik chvil. Když spatřil mne, vždy ochotného průvodce turistů po Hronově také mezi nimi, tu mě hned volal jménem a hned:

A co pak ten, ten vám to tady všecko dobře ukáže, na toho je spolehnutí.

Anebo:

Vodí vás tu dobře? Atd.

Na otázku hostí, jak se Mistrovi v Hronově vede, odpověděl vždy bodře:

A copak Hronov, to je zlatý kout, tady se vždycky spravím přes to léto.

Někdy, když nebylo lze Mistra shlédnouti, ptávali se mne, jak by na sebe Mistra upozornili. Poradil jsem jim, aby nějakou zazpívali, to že rád Mistr uslyší. Tu obyčejně spustili "Kdož jste boží bojovníci", "Věno", "Velký slávy synu" apod. a Mistr přišel ven s pochvalou, jak to hezky zapěli a jak rád slyší tyto písně, ale stěžoval si, jak málo slyší, to že všechno stářím. To bylo v době jeho dobrého zdraví do jeho 74 let.

Pak přišla zpráva, že Mistr churaví těžce a že sotva do Hronova přijede.

Přijel však opět v květnu 1926, ač nemocen a když jsme se ho ptali, proč ujel pražským doktorům, odpověděl, že věří, že jen v Hronově na zdravém vzduchu nabude opět zdraví. A hronovský vzduch ho nezklamal.

Když v červnu téhož roku přijel k nám náš milovaný prezident, ptal se měšťanů při vítání, jak se daří Mistru Jiráskovi, že by ho rád uviděl a s ním si trochu pohovořil. Dal se zavést pěšky do jeho vilky, přátelsky se s Mistrem pozdravil a těšil se, že jej našel svěžího jako vždy jindy, a dlouho s ním hovořil na procházce zahrádkou. Dvě stařičké hlavy, dva muži bohatého života, sešli se v hronovském zátiší a těšili se ze vzájemného shledání.

Mistr chorobu přestál, ale osud nemilosrdně oderval mu družku života. Zemřela v Praze na jaře 1927, když rozkvítaly v zahrádce u hronovské vilky prvé fialky a bledulky. Zpráva o její smrti zarmoutila Hronov. Do města mezi lid přicházela vlídná paní sice zřídka jako i Mistr sám, ale přece přála si posledního odpočinku tady na hřbitově hronovském.

Litovali jsme upřímně Mistra, zbaveného ve stáří a chorobě starostlivé choti. Do Hronova sjelo se mnoho přátel Mistrových, aby doprovodili tichou a skromnou paní na pole věčného míru. Zkouška ta byla příliš krutá, zdrtila Mistra, který znovu onemocněl a v den pohřbu své choti ležel sklíčen nemocí na lůžku v Praze, když vynášeli rakev z domu v Hronově, který toho jara vítal hospodyni na cestě od Prahy již v rakvi.

Mistr od těch dob žije v ústraní a v úplném klidu a nepřeje si býti rušen. Odmítá návštěvy, žije jen se svými vzpomínkami. Je to veliká vzácnost, ukáže-li se venku. Miluje samotu dvojnásob, když stáří a choroba znemožňují mu živější styky společenské.

A tak pracuje v klidu na dokončení své životní práce "Husitský král." Trpělivě a vlídně promlouvá ke každému, laskavě pomáhá a těší a zajímá se o osudy svých přátel z mládí, jichž stále ubývá.

Ač těžký úděl je stáří, přece je krásný a požehnaný podzimek jeho života...

 

Revue měsíce srpna 2019

Neznámý

Nač vzpomíná Němečků dědeček z Padolí

(1930)

Naštěstí se do dnešní doby dochovaly vzpomínky lidí z Jiráskova okolí na Jiráska, a to i z jeho rodného Hronova. Jsou zajímavým svědectvím o Jiráskovi - člověku a sousedu.

Můj dědeček Václav Němeček a Alois Jirásek byli od malička dobří přátelé. Jejich maminky se také dobře znaly a chodívaly spolu do hronovského kostelíčka. Jako hoši chodili ti dva spolu k jednomu oltáři ministrovat.

Byla to pro ně těžká tura.

P.farář Hromádka je měl oba rád a dával jim za ministrování měsíčně dva šesťáky. Dědeček s Jiráskem rád chodil, také úlohy si společně pracovali, ale nejraději se spolu někam zatoulali. Jednou v neděli po obědě vypravili se podle velkého buku na Jírově Hoře na Turov. Že bylo na jaře a tálo, byl potůček v Rokytníku rozvodněn a lávky nikde.

Můj děda šťastně přeskočil, ale Jirásek se na břehu sesmekl a proud ho unášel. Neztratil mysli, a chytil se rychle olše. Děda se o olši podepřel, podal mu ruku a vše bylo napraveno. Že nebyl potok hluboký, šaty brzy oschly a hoši došli na Turov. Odtud podívali se na Krkonoše, na Bor i na Kačenčiny hory. 

Když se vraceli oupadem ke "Kolu víl", uviděli zdáli černou postavu.

Zastavili strachem ztrnulí, ale nic naplat; musili kupředu. Brzy však poznali, koho se báli. Byl to pan farář Hromádka.

Hned na hoších poznal, že se báli, a ptal se jich, za koho ho měli. Děda si dodal odvahy a řekl:

"Pane faráři, vy jste nám nahnal strachu; mysleli jsme, že jste buď turovský rytíř, nebo nějaký loupežník!"

Pan farář se jen smál, obrátil se na procházce a vyprovodil hochy až domů. Pochválil je za to, že je zajímá boží příroda.

Od té doby uplynulo mnoho let. O jedněch prázdninách si děda umluvil s pane radou, že se ještě jednou podívají na Turov, kde byli posledně jako chlapci. Cestou si vypravovali o škole.

Děda připomněl Mistrovi, jak si rádi vyměňovali housku za černý chléb. Tenkrát ještě za vyučování se platilo panu učiteli a Alois Jirásek přinesl někdy panu učiteli místo peněz bochánek chleba.

Od té doby se již neshledali. Pak přišla zpráva z Prahy, že Mistr zemřel. Když se roznesla po Hronově, děda hořekoval. 

Když pak byl 19.3. pohřeb, děda, ačkoliv byl churav a počasí bylo ošklivé, ustrojil se přece a protlačil se skrze veliké zástupy lidí až k hrobu svého kamaráda. Oči se mu zalily slzami, když svému druhu dával sbohem. Často teď připomíná, že se s ním brzy shledá...

 

Revue měsíce července 2019

František Souček

Mistrova zahrádka

(1930)

Vzpomínky lidí, kteří byli Jiráskovi nablízku, mají s již téměř stoletým odstupem od Jiráskovy smrti velkou cenu. Přibližují nám klasika české literatury jako vzácného člověka.

V roce 1915 koupil Alois Jirásek "Na drahách" za pivovarem vilku se zahrádkou a sadem ve stráni a výše kousek lesa. Hned od roku 1916 připadla mi milá povinnost dohlédnouti od podzimu do jara za nepřítomnosti Mistrovy v Hronově na tyto pozemky.

V zahrádce u radů se objevily brzy karafiáty, šafrány, fialky, pivoňky, srdečka, levandule, podléšky, barvínek a co jiných květinek! Podél plotu k rohu Mistrovy pracovny zasadili jsme bez (šeřík) a to druh, který tu při cestě na faru vysazoval ještě sám farář Regner. K těm záhy přibyly kaliny, dříšťaly, pod lesem lísky, pamelník, ptačí zob, rozumí se i rybízy, angrešty a maliník.

Čelo vilky zdobily popínavé růže. Rok od roku všecko se rozrůstalo, bujnělo. V roce 1921 (sedmdesátých narozenin) byly růže a karafiáty na zahrádce samý květ, takže se velmi líbila slovenským hostům s dr. Vavro Šrobárem v čele, kteří sem zavítali s pozváním, aby Jirásek navštívil Slovensko. Šrobár, odcházeje s růží a karafiátem v ruce, vyslovil přání:

"Přál bych si, Mistře, jednou také tak krásné zátiší."

Od jara do podzimu pečovala o zahrádku s láskou předobrá paní radová, i když se po nemoci měla hodně šetřiti.

Mým pomocníkem na zahrádce býval hajný František Felgr. S ním jsme sázeli u lesa břízky, jalovec, nad studní u stavení do břehu pěknou lípu. Mistr by rád u lesa březinku. Za každou práci vděčně dopisem děkoval, tak 10.12.1916:

"Jsem rád, že jsou břízky zasazeny. Rád bych jich měl hodně mnoho."

A nasázeli jsme mu jich, co se jich vešlo; je z nich dnes již pěkná březinka a v té rád na lavičce sedával. Nejvýše se pne u stavení osika. Její třesavé listí Mistrovi poslední léta připomínalo, že již jejího šelestu neslyší. Ze stručků kalin a jeřabin Mistr se těšil jen asi do konce října, kdy odjížděl zase do Prahy.

I v zimě bylo třeba, abychom na zahrádku dohlédli. Felgr toho času vázal košťata z březových metel, strouhal kolíky ke stromům pořízem, opravoval ploty, prořezával keře.

Přesto, že plot byl 180 cm vysoký, naválo se tu někdy sněhu, že zajíci vnikli přes něj na zahradu. To se stávalo co rok. Jednou zle ohryzali jablůňky a hrušně a byl jsem nucen o tom dopsati Mistrovi. Mistr měl stromoví velmi rád a takové zprávy ho mrzely. Píše 27.2.1922:

"Těch tří stromků je škoda. Ženě mé byly zvláště milé. Škoda, že nebyly obaleny. Měl jsem strach o střechu našeho stavení, když panovaly takové mrazy a napadlo tolik sněhu! Píšete, že budete ty tři stromky léčit. Prosím, abyste tak učinil."

Ublížiti stromu, to Mistra bolelo. Každý starý strom v okolí znal. Vím, jak litoval Mistr buku, poraženého ve "Farách". Byl vděčen, když za starosty p.Adolfa Klikara byly zachráněny dva krásné stromy u domku jeho matky, starý dub a košatý javor. Tehdejší starosta a předseda okrašlovacího spolku a zakladatel městských sadů, již také zemřelý Fr.Šefelín, měl i se svým předchůdcem vzácné porozumění pro ochranu přírody a kulturních památek. Pozdějšího předsedu okrašlovacího spolku p. Nyklíčka upozorňoval Mistr, kterým stromům by tady v Hronově měl být život zachován. 4.července 1929 vyvrátila vichřice starou lípu před farou. Přímluvou Mistrovou byla však znovu postavena a upevněna a život jí zachován. Letošního jara raší již její hluboce ořezané větve.

Zdá se, že těšil-li se Mistr z kterého pojmenování, bylo mu milé pojmenování "Jiráskova buku"; je to nádherný zjev ve svahu Jírovy hory, když na jaře jeho rozložitá koruna mladou zelení překlenuje vysoko vrcholky jehličnatého lesa. Roku 1922 poměl Mistr přímo úzkosti o naše lesy v době záplavy mniškové. A jako naštěstí u Hronova se mnišková záplava zastavila, a krásné lesy na Boře i ve Stěnách zůstaly nedotčeny.

Již v březnu psával Mistr, jak se do Hronova těší. To rád přiznával a bylo mu to vidět na očích, mluvil-li o tom, jak je v Hronově rád a že ho také hronovští mají rádi. V dopise 11.března 1922 píše:

"Jaro se pěkně otvírá. Zůstane-li tak, přijela by žena možná hodně brzo a já snad s ní."

Těšil se na dobu květu, aby ji nepropásl. Také všichni dobří Hronováci se na pana radu těšili. Nebylo tu sice žádného vítání, Mistr si ho ani nepřál, ale tichá, upřímná radost byla z toho po městečku a radostné zvěstování, že jsou radovi u nás.

Brzy po příjezdu přicházel jsem Mistra přivítat. Bylo to roku 1927. Zahrádka i sad v květu, všude vůně, bzukot, krása májového dne. Vítám a chválím všechen ten krásný svět a Mistr:

"Jen žena kdyby byla."

A oči se mu kalí a mně též, a chápu, co drahý Mistr ztratil. Když jsem odcházel ze zahrady k vrátkům, padl můj zrak a vzpomínky na lavičku. Tu ji vidím ještě v duchu, paní radovou se slečnou Liduškou - před třemi lety - jak v těžkých starostech vzpomínají na Mistra, který těžce nemocen ležel v podolském sanatoriu.

Tehdy jsem se těšil a ne nadarmo. Mistr přečkal útrapy choroby, ale družka jeho předešla ho o tři léta do hrobu.

Trpěl, vzpomínal, ale na duchu neklesal, hledaje útěchy v další práci, i když chorob se stářím přibývalo, starostlivá ruka zesnulé ošetřovatelky a těšitelky také chyběla. Paní radová chyběla i nám, kteří jsme vzpomínali na její dobrotu, obětavost a prostotu. Byla tak dobrá ke všem, s kým přišla do styku!

Radovi znali těžký život a úděl starých lidí. Můj pomocník na zahradě živil se v chudobinci v stáří všelijak, dělal vlažítka ze stopek peří, kverlovačky, louče z borových polen, háky ke košíkům při česání ovoce - jeho žena soukala a drala. Na podzim roku 1925 se roznemohl a musil do náchodské nemocnice. Když se to Mistr ode mne dověděl, odepsal:

"O starém Felgrovi jsem zvěděl už dřív. Byla tu má neť a ta nám pověděla, co ubohého starého muže stihlo. Psal jsem ihned panu primáři dr.Straníkovi a dnes jsem dostal zprávu, že Felgr je v bezvědomí a že by byl zázrak, kdyby se z něho probral. Tak už vám letos nezašlu štědrovečerní dárek pro něho, nebude ho asi třeba. Snad už tu nebude starý pracovník."

(Měl pohřeb právě na Štědrý den v Hronově.)

Panu primáři dne 15.12.1925 napsal:

"Velevážený pane primáři! Na vaši ctěnou adresu dovolil jsem si zaslati 200 Kč a prosím, abyste se nehněval, že jsem tak učinil. Situace mne omluví a ještě více Vaše vzácná laskavost. Včera jsem se doslechl, že u Vás v nemocnici leží starý Felgr (podle hronovské výslovnosti), raněný mrtvicí. Je mu hodně přes sedmdesát, je starší než já. Býval v Hronově hajným, poslední léta žil v hronovském chudobinci. Po léta pomáhal také při práci v naší zahradě, o stromy se staral. Je to starý, poctivý "mozourník", jak se říká. Maje kýlu, nemohl poslední léta již pracovati. Posílám mu těch 200 Kč a prosím, abyste je pro něj přijal. Snad mu přijdou vhod. Jak nejlépe, o tom račte laskavě rozhodnouti."

Po zprávě primářově dne 21.12. píše Mistr:

"Srdečně děkuji za Vaši laskavost a ochotu. Podle Vaší zprávy se starý Felgr neuzdraví a blízký jeho konec. Jeho příbuzných neznám, nic o nich nevím. Do Hronova jej sotva odvezou. Prosím, abyste o té sumičce rozhodl sám podle svého uznání a návrhu, buď nemocným dětem, u Vás léčeným nebo chovancům sirotčince. Bude, jak rozhodnete.

Ovšem není třeba zprávy o tom, nechci práci Vaši rozmnožovati. Také prosím, abyste o mně pomlčel, aby mé jméno nebylo jmenováno..."

Kolik takových, světu utajených dobrodiní drahý Mistr vykonal, o nichž nebude a nemělo býti promluveno!

Na práci u radů bylo dobře. Mistr platil dobře a dobrá choť jeho přidala stravu i občerstvení i leccos ze šatstva a obuvi a, bylo-li ovoce, i výslužku.

Na výpomoc potřebným pamatoval okolo vánoc poukázkou a vždy se žádostí, abych odevzdal starému známému.

"Jistě že má teď skrovné výdělky a potřebuje."

A přidal:

"Vzpomínáme na naši zachumelenou chalupu a jak je sýkorkám a ostatnímu ptactvu zle."

Před odjezdem z Hronova vzpomněl si vždy značným peněžitým darem na místní chudé a potřebným prosebníkům - a bylo jich dost - rozeslal mnoho.

Nejraději chodíval Mistr na Fara ke Zličku, jak sám říkával. Později, když ze zdravotních důvodů nemohl stoupati do kopce, chodíval okolo lesa Homolky a pak již jen okolo stavení. Jak se loni před posledním odjezdem rozloučil s rodným Padolím, je jinde poznamenáno.

Zahrádka Mistrova je opět v květu. Ale hospodář její jí už neobchází. Lavička pod břízkami opuštěna. Mistr zvolil si za pobyt zahrádku menší, na které zazelená se jeho oblíbený barvínek a svíce zlaté divizny...